• Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
14,400,000 
 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
9,400,000 
 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
19,404,000 
Giảm 2%
19,800,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
15,000,000 
Giảm 2%
15,350,000 
 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
8,650,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
7,400,000 
 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
5,150,000 
 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
4,650,000 
 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
11,950,000 
 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
12,000,000 
Giảm 20%
15,000,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R410A
28,200,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R410A
24,100,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
27,000,000 
 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
24,800,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
22,600,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
24,400,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
19,400,000 
 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
24,000,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
20,100,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
16,050,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
18,600,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
20,000,000 
 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
30,000,000 
 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
38,800,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
28,950,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
19,800,000 
 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
25,500,000 
 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
28,500,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
18,200,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
15,800,000 
 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
32,650,000 
 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
27,650,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
20,650,000 
 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
44,900,000 
 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
40,250,000 
Giảm 2%
41,250,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R32
34,600,000 
 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R410A
45,000,000 
Giảm 5%
47,300,000 
 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R410A
42,200,000 
 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R410A
33,200,000 
 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Inverter
 • Loại GAS: Gas R410A
27,300,000 

KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI